Snus english Snus Sverige Snus Danmark

V2 TOBACCO snus ražotajs!

snuff manufacturer

V2 Tobacco ražo zviedru tabaku „snus” un atrodas Silkeborga, Danija. Mes ražojam divu veidu zviedru tabaku „snus”: porcijas iepakotu un beramo zviedru tabaku. Šie izstradajumi tiek izgatavoti dažadi pec to izmera un garšas. Visi izstradajumi tiek pasterizeti, un tiem ir zems tabakai specifiskais nitrozamina limenis (TSNA).

Musu ražošanas filozofiju un koncepciju virza musu aizraušanas ar šnaucamo tabaku, kas ir izcila un rada priekšrocibas baudit mazas bezdumu tabakas devas.

Mes uzskatam, ka zviedru tabaka „snus” ir loti patikams un izsmalcinats izstradajums, kam aromatisku augu un garšaugu dabiskais svaigums piedod dažadu garšu un aromatu. Rada baudu praktiski jebkura socializacijas gadijuma.

Ta ka zviedru tabaku „snus” nav atlauts pardot veikalos visa ES (iznemot Zviedriju un Daniju), mes velamies jums sniegt vairak informacijas par zviedru tabaku „snus”.

 

Atzinas par SNUS

1. Zviedru tabakas „snus” lietošana Zviedrija ir saistita ar riska samazinašanu klut par ikdienas smeketaju un lielaku iespejamibu atmest smekešanu.

2. Bezdumu tabaka ir par 99% mazak kaitiga neka smekešana.

3. Mes uzskatam, ka ir nepareizi un netaisnigi, ka smeketajiem nav efektivu kaitejuma samazinašanas iespeju, un tas ir pretruna ar smeketaju un sabiedribas veselibas tiesibam un interesem.

4. Individualie smeketaji, kuri nevis turpina smeket, bet ir pargajuši uz zviedru tabaku „snus”, un jaunie tabakas lietotaji, kuri izmanto tikai zviedru tabaku „snus” nevis smeke, var sasniegt lielu ieguvumu veselibai salidzinajuma ar smeketajiem.

5. Atkarigiem smeketajiem ir tiesibas izveleties kadu no vairakiem drošakiem nikotina produktiem, ka ari precizu un objektivu informaciju, kas palidz veikt šo izveli.

6. Blakusparadibu risks, kas saistits ar zviedru tabakas „snus” lietošanu, ir zemaks neka ar smekešanu saistitais risks kopuma par aptuveni par 90%.

7. Zviedrijas pieredze ar zviedru tabaku „snus” viriešu vidu ir bijusi pozitiva, un tas rezultatus ir verts meginat atkartot citur.

8. Zema nitrozamina limena bezdumu produktu lietošana ir acimredzami ieverojami mazak kaitiga neka tabakas smekešana.

9. Tadejadi Zviedrija, kur acimredzami ir notikusi butiska pareja no smekešanas uz zviedru tabaku „snus”, šis zviedru tabakas „snus” pieejamiba var nakt par labu sabiedribas veselibai.

10. ... kopuma tabakas petnieki un politikas eksperti vispar atzist, ka bezdumu tabakas (BT) lietošana ir daudz mazak bistama neka smekešana. Lai gan aprekini nav precizi, BT lietošana visticamak rada tikai 0,1% no 10% smekešanas kaitiguma.

11. Salidzinajuma ar cigarešu smekešanu, rietumu bezdumu tabakas (BT) izstradajumu lietošana ir saistita ar loti nelielu dzivibu apdraudošu slimibu risku (ar aplesem robežas no dažiem procentiem riska no smekešanas vai pat mazak).

12. Zema nitrozamina limena bezdumu tabaka un tira farmaceitiska nikotina izstradajumi ir vieni no daudzsološakajiem veidiem, ka butiski samazinat kaitejumu no nikotina lietošanas starp esošajiem smeketajiem, kuri nespej vai nevelas atmest pilniba tabakas vai nikotina lietošanu.

13. ... rietumu bezdumu tabakas (BT) lietošana ir ieverojami mazak kaitiga neka cigarešu smekešana. Tas nevaretu but nekads parsteigums, nemot vera, ka BT lietošana nepaklauj organismu kaitigiem sadegšanas produktiem un kaitigai iedarbibai uz plaušam, kas rodas no smekešanas.

14. Ja smeketaji neapzinas atškirigos riskus starp abiem izstradajumu veidiem, acimredzami, maz ticams, ka vini paries no cigaretem pie bezdumu tabakas, lai samazinatu savu risku.

15. Nav nevienas slimibas, kuras izraisišana risks no bezdumu tabakas butu lielaks, neka risks no smekešanas.

16. Pašreizejas tabakas kontroles politikas pamata ir pienemums, ka visi tabakas izstradajumi ir vienlidz riskanti un ka smeketajiem vajadzetu atmest vai skatit seja navi no tabakas izraisitas slimibas. Ši politika ignore to, ko mes zinam par relativo risku, kas saistits ar bezdumu tabakas izstradajumiem.

17. Daudzi, kas iebilst pret tabakas radita kaitejuma mazinašanu, kludaini uzskata, ka, parejot no cigaretem un pieveršoties bezdumu tabakai, palielinas orala (mutes dobuma un rikles) veža risks. Ta vienkarši nav taisniba.

18. ... berni un jaunieši jarosina nekad neuzsakt tabakas lietošanu, un pašreizejie tabakas lietotaji jamudina to atmest. Smeketajiem, kuri nespej vai nevelas atmest smekešanu, [...] jamudina parslegties uz zemaka riska bezdumu tabakas izstradajumiem ...

19. Parbauditi pieradijumi norada, ka BT [bezdumu tabakas] izstradajumi, ka efektiva nikotina piegades sistema var darboties ka cigarešu aizvietotajs un atbalsts to lietošanas partraukšanai.

20. Ka nikotina izmantošanas veids, nedegošas tabakas lietošana ir par 10 - 1000 reizem mazak bistama neka smekešana, atkariba no izstradajuma.

21. ... Zviedrijas dati neapstiprina hipotezi, ka bezdumu tabaka (t.i., zviedru tabaka „snus”) ir celš uz smekešanu nakotne.

22. Zviedru tabakas „Snus” lietošana Zviedrija ir saistita ar samazinatu risku klut par ikdienas smeketaju...

23. Pateretajam, kurš noraida (vai nevar sasniegt) atturibu, bet lietotu izstradajumu, kas samazina risku par 90%, nebutu jarada škeršli šadai velamajai izvelei.

24. Relativa BT drošiba un citas bezdumu nikotina piegades sistemas apgaž apgalvojumu, ka tikai atturešanas no tabakas pieeja ir racionala sabiedribas veselibas aizsardzibas kampanas.

25. Kaitejuma samazinašanas principu pielietošana sabiedribas veselibas politika attieciba uz tabaku / nikotinu nozime vairak neka vienkarši racionala un humana politika.

26. Bezdumu tabaka ir par 99% mazak kaitiga neka smekešana.

27. Logiska pieeja kaitejuma samazinašanai miljoniem smeketaju, kuri, maz ticams, panaks pilnigu atturibu istermina vai videja termina, nakotne butu veicinat aizstat tabakas smekešanu ar citiem, mazak bistamiem lidzekliem ...

 

Quote Ref:

1. Ramström & Foulds, Journal of Tobacco Control 2006
2. Dr. Carl V Phillips, University of Alberta, School of Public Health
3. John Britton & Richard Edwards, the Lancet 2008
4. Gartner et al, the Lancet 2007
5. John Britton & Richard Edwards, the Lancet 2008
6. J. Britton, R. Edwards the Lancet 2008
7. W. Hall, C. Gartner Public Health 2009
8. John Britton & Richard Edwards, The Lancet 2008
9. SCENIHR report on Health Effects of Smokeless Tobacco Products – European Commission 2008
10. Brad Rodu & Carl V. Phillips, Harm Reduction Journal 2008
11. Phillips, CV, Wang, C & Guenzel B. BMC Public Health 2005
12. W. Hall, C. Gartner Public Health 2009
13. Phillips, CV, Wang, C & Guenzel B. BMC Public Health 2005
14. Phillips, CV, Wang, C & Guenzel B. BMC Public Health 2005
15. American Association of Public Health Physicians, 2008
16. American Association of Public Health Physicians, 2008
17. American Association of Public Health Physicians, 2008
18. American Association of Public Health Physicians, 2008
19. Kozlowski, American Journal of Preventive Medicine 2007
20. Royal College of Physicians report “Protecting Smokers, Saving Lives”. London, 2002
21. SCENIHR report on Health Effects of Smokeless Tobacco Products – European Commission 2008
22. Ramström L, Foulds J, Journal Tobacco Control 2006
23. Sweanor D, Alcabes P, Drucker E. International Journal of Drug Policy 2007
24. Sweanor D, Alcabes P, Drucker E. International Journal of Drug Policy 2007
25. Sweanor D, Alcabes P, Drucker E. International Journal of Drug Policy 2007
26. Dr. Carl V Phillips, University of Alberta, School of Public Health
27. 2008 Lancet article, Britton and Edwards

Thunder Chewing tobacco Thunder nasal snuff

 


V2Tobacco.Com © 2006 - 2017 • SnusGeneral ConditionsTerms Of Use